CONDICIONS GENERALS DE VENDA

botiga.elpoblet.org

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d'aquest lloc web botiga.elpoblet.org, (d'ara endavant Lloc Web) l'ostenta: EL POBLET SCCL, proveïda de NIF: F-67060608 i inscrita a: ; i les dades registrals de les quals són: , i les dades de contacte de les quals són:

Direcció: Carrer Independència, 240, local 1, 08026 BARCELONA

Telèfon de contacte: 635031636

Email de contacte: botiga.elpoblet.org

Aquest document (així com altres documents que aquí s'esmenten) regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest Lloc Web (botiga.elpoblet.org) i la compra o adquisició de productes i/o serveis. (d'ara endavant, Condicions).

A efectes d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que Botiga El Poblet desenvolupa a través del Lloc Web comprèn:

Comercialització i distribució de productes i serveis oferts pels membres de la cooperativa.

A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i/o fer servir aquesta pàgina web, l'Usuari ha d'haver llegit l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privadesa i de protecció de dades de Tienda El Poblet. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través del mateix l'Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot el que s'ha esmentat anteriorment, per la qual cosa si no està d'acord amb tot això no ha de fer servir aquest Lloc Web.

Així mateix, s'informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L'Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o faci servir el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·liciti l'adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions podeu posar-vos en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L'USUARI

L'accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari (d'ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.

L'Usuari assumeix la responsabilitat d'un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • Fer ús d'aquest Lloc Web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

  • No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria les autoritats pertinents.

  • Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d'Ús).

L'Usuari declara ser més gran de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d'aquest Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Botiga El Poblet no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. Botiga El Poblet declina tota responsabilitat que se'n pugui derivar, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d'Espanya.

L'Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb Botiga El Poblet el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què aquestes Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de botiga.elpoblet.org, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a: " Comprar"

Així mateix, l'Usuari haurà d'emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Botiga El Poblet ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, se l'informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada. Si escau, aquestes i nformacions també podrien posar-se a disposició de l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l'Usuari consenteix que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l'Usuari a través del correu electrònic i, si escau, a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web . Així mateix, l'Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la factura en paper, sol·licitant-ho a Botiga El Poblet utilitzant els espais de contacte del Lloc Web oa través de les dades de contacte facilitades més amunt.

L'Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d'aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera com es portaran a cap i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

A no ser que s'indiqui expressament el contrari, Botiga El Poblet no és el fabricant dels productes venuts o que poguessin arribar a comercialitzar-se al Lloc Web. Si bé Botiga El Poblet realitza grans esforços perquè la informació mostrada al Lloc Web sigui correcta, de vegades l'embalatge i/o els materials i/o els components dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que apareix al Lloc Web. Per això, l'Usuari ha de no només considerar la informació subministrada pel Lloc Web, sinó també la informació disponible a l'etiquetatge, els advertiments i/o instruccions que acompanyin el producte.

L'Usuari coneix que Botiga El Poblet us mostra per al vostre interès una sèrie de serveis que titular no presta als Usuaris directament, sinó que seran contractats i prestats per un tercer diferent de Botiga El Poblet.

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per Botiga El Poblet a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d'aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, Botiga El Poblet es compromet a contactar a l'Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d'import. Això serà igualment aplicable en els casos en què la prestació d'un servei esdevingués irrealitzable.

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits al Lloc Web són els finals, a Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui qüestió diferent.

Les despeses d'enviament es troben incloses en els preus finals dels productes tal com es mostren al Lloc Web. Així, Botiga El Poblet realitza els serveis de lliurament i/o tramesa a través de: Empresa de transports del productor.

En cap cas el Lloc Web afegirà costos addicionals al preu dun producte o dun servei de forma automàtica, sinó només aquells que lUsuari hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l'Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, i Transferència bancària

Botiga El Poblet utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses per l'Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el Lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, Botiga El Poblet no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'Usuari.

Una vegada que Botiga El Poblet rebi l'ordre de compra per part de l'Usuari a través del Lloc Web, es farà una preautorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha prou fons per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment que s'enviï a l'Usuari la confirmació d'enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establerts.

En tot cas, en fer clic a "Comprar" l'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

Les comandes de compra o adquisició en què l'Usuari seleccioni com a mitjà de pagament la transferència bancària seran reservades durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per poder deixar el temps suficient perquè la transferència bancària sigui presa en compte pel sistema de pagaments utilitzat per Tienda El Poblet per al Lloc Web. Quan el sistema rep la transferència, la comanda serà preparada i gestionada per a enviament.

Mitjançant aquest mètode de pagament, l'Usuari ha d'assegurar-se que introdueix correctament l'import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d'error, Botiga El Poblet no podrà validar la comanda, que serà anul·lada.

6. LLIURAMENT

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s'efectuaran en l'àmbit del territori següent: Espanya (Península i Balears)

Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats a cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat al Lloc Web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals comptadors des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, Botiga El Poblet no pogués complir la data de lliurament, contactarà a l'Usuari per informar-lo d'aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podria ser tornada al magatzem. Tot i això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l'Usuari no estarà al lloc de lliurament a la franja horària convinguda, cal que us poseu en contacte amb Botiga El Poblet per convenir el lliurament un altre dia.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurada per causa no imputable a Botiga El Poblet, Botiga El Poblet entendrà que l'Usuari desitja desistir del contracte i aquesta es considerarà resolta . Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l'Usuari us seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció pròpia de l'Usuari d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el Lloc Web , sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

No obstant, l'Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que se'l podrà repercutir.

A efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, cosa que s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

Els riscos que es puguin derivar dels productes seran a càrrec de l'Usuari a partir del moment del seu lliurament. L'Usuari adquireix la propietat dels productes quan Botiga El Poblet rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc a un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per Botiga El Poblet.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s'entenen localitzades al territori d'aplicació del IVA espanyol si la direcció de lliurament està en territori espanyol tret de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

7. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l'Usuari que en cas que detecti que s'ha produït un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar-los posant-se en contacte amb Botiga El Poblet a través de els espais de contacte habilitats al Lloc Web, i, si escau, a través d'aquells habilitats per contactar amb el servei d'atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien solucionar-se per l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

En qualsevol cas, l'Usuari, abans de fer clic a "Comprar", té accés a l'espai, la cistella o la cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

D'igual forma, es remet a l'Usuari a consultar l'Avís Legal i Condicions Generals d'Ús i, en concret, la Política de Privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) ia la Llei orgànica 3 /2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

8. DEVOLUCIONS

En els casos en què l'Usuari adquirís productes a través del Lloc Web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L'Usuari, en tant que consumidor i usuari, realitza una compra al Lloc Web i, per tant, li assisteix el dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits al Lloc Web de Botiga El Poblet o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o en cas de tractar-se d'un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.

Per exercir aquest dret de desistiment, l'Usuari haurà de notificar la seva decisió a Botiga El Poblet. Ho podreu fer, si escau, a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web.

L'Usuari, independentment del mitjà que esculli per comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l'Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que Botiga El Poblet posa a la seva disposició com a part annexada a aquestes Condicions, però el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Botiga El Poblet reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d'enviament (amb l'excepció de les despeses addicionals elegides per l'Usuari per a una modalitat d'enviament diferent de la modalitat menys costosa oferta al Lloc Web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 14 dies naturals a partir de la data en què Botiga El Poblet és informat de la decisió de desistir per l'Usuari.

Botiga El Poblet reemborsarà a l'Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va fer servir aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l'usuari. No obstant, Botiga El Poblet podria retenir aquest reemborsament fins haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l'Usuari presenti una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

L'Usuari pot tornar o enviar els productes a Tienda El Poblet a: L'adreça del prioductor

I ho haurà de fer sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què Botiga El Poblet va ser informat de la decisió de desistiment.

L'usuari reconeix que haurà d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s'incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L'Usuari reconeix saber que hi ha excepcions al dret de desistiment, tal com es recull a l'article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com s